Skip to main content

Đảng ủy, Hội Đồng Nhân Dân

BỘ MÁY HÀNH CHÍNH XÃ MINH SƠN

          I. TỔ CHỨC BỘ MÁY

          1. Đảng ủy

TT

Họ và tên

Chức vụ

SĐT

1

Mạ Xuân Đoàn

Bí thư Đảng ủy

0986.668.115

2

Hoàng Văn Trưởng

Phó Bí thư thường trực Đảng ủy

0912.128.214

3

Lý Quốc Việt

Phó Bí thư Đảng ủy

0984.204.981

4

Phùng Thị Thùy

Văn phòng Đảng ủy

0386.328.215

          2.  Hội đồng nhân dân

TT

Họ và tên

Chức vụ

SĐT

1

Mạ Xuân Đoàn

Chủ tịch HĐND

0912.128.214

2

Nguyễn Trường Giang

Phó Chủ tịch HĐND

0399.511.234

 

Các ban Hội đồng nhân dân xã

BAN KINH TẾ - XÃ HỘI

 

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Chức vụ

Số  điện thoại

1

Lục Văn Vĩnh

08/3/ 1981

Trưởng ban

0974016346

2

Nông Bích Thảo

16/10/1986

Phó Trưởng ban

0398455809

3

Hầu Minh Hoa

17/12/1967

Thành viên

0366260688

4

Hoàng Thị Xuân

02/02/1985

Thành viên

0972161487

5

Trần Thị Bình

19/7/1972

Thành viên

0362611406

 

BAN PHÁP CHẾ

 

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Chức vụ

Số  điện thoại

1

Sầm Thị Thời

29/10/ 1981

Trưởng ban

0349470227

2

Vi Khánh Toàn

23/3/1983

Phó Trưởng ban

0973292730

3

Lạc Thanh Thảo

21/9/ 1980

Thành viên

0972577685

4

Trần Văn Quý

13/5/ 1962

Thành viên

0392673569

5

Phạm Thị Hiền

02/4/ 1962

Thành viên

0346980065

 

 CÁC ĐẠI BIỂU HĐND XÃ

 

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Đại biểu

Số  điện thoại

1

Lý Quốc Việt

06/5/ 1983

ĐẠI BIỂU HĐND XÃ

0984204981

2

Lê Tiến Dũng

10/11/ 1989

ĐẠI BIỂU HĐND XÃ

0984267689

3

Nông Đức Thuận

13/5/ 1972

ĐẠI BIỂU HĐND XÃ

0964506310

4

Phùng Thị Thùy

14/11/1992

ĐẠI BIỂU HĐND XÃ

0386328215

5

Hoàng Thị Thu

02/10/ 1968

ĐẠI BIỂU HĐND XÃ

0976210202

6

Hứa Văn Phú

08/8/1981

ĐẠI BIỂU HĐND XÃ

0372836618

7

Quách Thị Nga

15/01/ 1966

ĐẠI BIỂU HĐND XÃ

0973750634

8

Nông Thi Mến

21/6/ 1980

ĐẠI BIỂU HĐND XÃ

0366734271

9

Vi Văn Khèn

06/6/ 1960

ĐẠI BIỂU HĐND XÃ

0367010347

10

Lạc Văn Khánh

30/10/1975

ĐẠI BIỂU HĐND XÃ

0349842545

11

Nguyễn Thị Hảo

15/10/1975

ĐẠI BIỂU HĐND XÃ

0339118615

12

Bùi Ngọc Bình

13/10/ 1985

ĐẠI BIỂU HĐND XÃ

0978303111

13

Vy Thị Bí

24/10/ 1959

ĐẠI BIỂU HĐND XÃ

0387277414

 

IV. VỊ TRÍ - CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ

1. Vị trí, Chức năng

HĐND xã là cơ quan quyền lực Nhà nước của địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, do Nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước Nhân dân địa phương và cơ quan Nhà nước cấp trên.

Quyết định những chủ trương, biện pháp quan trọng để phát huy tiềm năng của địa phương, xây dựng và phát triển địa phương về kinh tế - xã hội, củng cố an ninh quốc phòng, không ngừng cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân địa phương, làm tròn nghĩa vụ của địa phương đối với cả nước. Thực hiện quyền giám sát đối với hoạt động của Thường trực HĐND, UBND cùng cấp; giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐND, việc tuân theo pháp luật của cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị lực lượng vũ trang và công dân địa phương.

2. Nhiệm vụ

2.1. Ban hành nghị quyết về những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân xã.

2.2. Quyết định biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh, phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác, phòng, chống quan liêu, tham nhũng trong phạm vi được phân quyền; biện pháp bảo vệ tài sản của cơ quan, tổ chức, bảo hộ tính mạng, tự do, danh dự, nhân phẩm, tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của công dân trên địa bàn xã.

2.3. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Trưởng ban, Phó Trưởng ban của Hội đồng nhân dân xã; bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và các Ủy viên Ủy ban nhân dân xã.

2.4. Quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách xã; điều chỉnh dự toán ngân sách xã trong trường hợp cần thiết; phê chuẩn quyết toán ngân sách xã. Quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án của xã trong phạm vi được phân quyền.

2.5. Giám sát việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật ở địa phương, việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã; giám sát hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cùng cấp, Ban của Hội đồng nhân dân cấp mình; giám sát văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân cùng cấp.

2.6. Lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân xã bầu theo quy định tại Điều 88 và Điều 89 của Luật này.

2.7. Bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân xã và chấp nhận việc đại biểu Hội đồng nhân dân xã xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu.

2.8. Bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản trái pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã.

V. THƯỜNG TRỰC HĐND XÃ

Là cơ quan hoạt động thường xuyên giữa hai kỳ họp, bảo đảm cho HĐND thực hiện được các chức năng, nhiệm vụ. 

Chuẩn bị, triệu tập và chủ tọa các kỳ họp HĐND; giám sát việc thực hiện nghị quyết HĐND và thi hành pháp luật ở địa phương. Điều hòa hoạt động của các ban, giữ mối liên hệ với đại biểu; tổng hợp ý kiến chất vấn của đại biểu và ý kiến, nguyện vọng của nhân dân để báo cáo tại kỳ họp HĐND. Trình HĐND bỏ phiếu tín nhiệm với người giữ chức vụ do HĐND bầu; đưa ra HĐND hoặc cử tri bãi nhiệm đại biểu HĐND. Báo cáo cấp trên về hoạt động của HĐND; giữ mối liên hệ và phối hợp công tác với Ủy ban MTTQ xã.

VI. CÁC BAN CỦA HĐND XÃ

Là cơ quan tham mưu cho HĐND, có nhiệm vụ tham gia chuẩn bị các kỳ họp HĐND, thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết do HĐND hoặc Thường trực HĐND phân công; giúp HĐND giám sát hoạt động của UBND, các cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị lực lượng vũ trang và công dân trong việc thực hiện nghị quyết HĐND và thi hành pháp luật.

 

About