Skip to main content

Ủy ban nhân dân

        I. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG

          - Tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp và pháp luật trên địa bàn xã.

          - Quyết định những vấn đề của xã trong phạm vi được phân quyền, phân cấp theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và quy định khác của pháp luật có liên quan.

          - Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan hành chính nhà nước cấp trên ủy quyền.

          - Chịu trách nhiệm trước chính quyền địa phương cấp huyện về kết quả thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương ở xã.

          - Quyết định và tổ chức thực hiện các biện pháp nhằm phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, huy động các nguồn lực xã hội để xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn xã.

          II. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

          - Xây dựng, trình Hội đồng nhân dân xã quyết định các nội dung quy định tại các khoản 1, 2 và 4 Điều 33 của Luật này và tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã.

          - Tổ chức thực hiện ngân sách địa phương.

          - Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp, ủy quyền cho Ủy ban nhân dân xã.

             III. DANH SÁCH LÃNH ĐẠO, CÔNG CHỨC UBND XÃ

TT

Họ và tên

Chức vụ

SĐT

1

Lý Quốc Việt

Chủ tịch UBND

0984.204.981

2

Lê Tiến Dũng

Phó Chủ tịch UBND

0984.267.689

3

Hứa Văn Phú

CHT Ban CHQS

0366.757.702

4

Lạc Thanh Thảo

Phó CHT Ban CHQS

0972.577.685

5

Bùi Ngọc Bình

Trưởng CAX

0978.303.111

6

Nguyễn Xuân Hòa

Phó Trưởng CAX

0984.125.888

7

Trần Thị Loan

Văn phòng - Thống kê

0975.829.267

8

Nguyễn Kim Giang

Văn phòng - Thống kê

0979.267.730

9

Hứa Thị Thoa

Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường

0387.741.489

10

Vy Văn Lả

Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường

0974.356.528

11

Lê Liêm

Tài chính - Kế toán

0915.446.613

12

Vi Khánh Toàn

Tư pháp - Hộ tịch

0973.292.730

13

Nguyễn Thị Hậu

Tư pháp - Hộ tịch

0972.811.552

14

Hoàng Thị Khánh

Văn hóa - Xã hội

0985.425.578

15

Trương Lan Anh

Văn hóa - Xã hội

0333.768.555

About