Skip to main content
Trích yếu Quyết định Thành lập Tổ cài đặt sổ sức khoẻ điện tử trên địa bàn xã Minh Sơn
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu Quyết định khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào hội Nông dân nhiệm kỳ 2018-2023
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu Quyết định Về việc Kiện toàn Tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn xã Minh Sơn
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu Quyết định phê duyệt Đề án Doanh nghiệp vì người tiêu dùng giai đoạn 2021-2025
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu Về việc Ban hành Kế hoạch hành động triển khai Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TW ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Subscribe to Quyết định

About