Skip to main content

CẤP GIẤY XÁC NHẬN THÔNG TIN VỀ CƯ TRÚ KHI CÔNG DÂN CÓ YÊU CẦU

          Thực hiện quy định Luật Cư trú năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành về giải quyết thủ tục cấp giấy xác nhận thông tin về cư trú khi công dân có yêu cầu từ 01/7/2022; ngày 17/10/2022, Cục Cảnh sát QLHC về TTXH có văn bản chỉ đạo hướng dẫn Công an các đơn vị địa phương thực hiện hiệu quả công tác cấp giấy xác nhận thông tin về cư trú (theo Điều 12 Thông tư số 57/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 quy định về quy trình đăng ký cư trú), trong đó, cần chú ý một số nội dung như sau: 

Một là, khi công dân đã có thông tin có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cần xác nhận nội dung thông tin về cư trú. Thời gian tối đa trong 01 ngày làm việc phải cấp giấy xác nhận thông tin về cư trú cho công dân.

Hai là, trường hợp nội dung thông tin không có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì trong 03 ngày làm việc phải cấp xác nhận thông tin về cư trú cho công dân.

Ba là, thời gian trả lời xác minh đối với nội dung xác minh về cư trú không quá 02 ngày làm việc (nội dung xác nhận không phải nội dung phức tạp, nằm trong phạm vi quản lý của cơ quan đăng ký cư trú).

Bốn là, số lượng Giấy xác nhận thông tin về cư trú cấp cho công dân trong 01 lần công dân yêu cầu: phụ thuộc vào nhu cầu của công dân để cấp số lượng giấy xác nhận thông tin về cư trú cho công dân. Như vậy, công dân có thể yêu cầu cấp nhiều hơn 01 Giấy xác nhận thông tin về cư trú trong 01 lần yêu cầu.

Năm là, Giấy xác nhận thông tin về cư trú có thể cấp cho cá nhân hoặc cho hộ gia đình. Trường hợp cấp cho hộ gia đình phải do chủ hộ đề xuất, trường hợp thành viên hộ gia đình đề xuất thì phải có ủy quyền của chủ hộ.

Hiện nay, lực lượng Công an cần tạo điều kiện tối đa trong việc giải quyết cấp Giấy xác nhận thông tin về cư trú khi có yêu cầu của công dân. Đối với các trường hợp không được cấp hoặc đến hạn nhưng chưa giải quyết thì phải liên hệ hoặc có văn bản trả lời công dân và nêu rõ lý do./.

                                                                        Lan Anh, Văn hóa - Xã hội

About