Skip to main content

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ MINH SƠN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ GIẢI TRÌNH

Thực hiện Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015; Kế hoạch số 21/KH-HĐND ngày 30/12/2022 của Thường trực Hội đồng nhân dân xã về thực hiện Chương trình giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân xã năm 2023.

1

          Sau khi thống nhất tại phiên họp của Thường trực HĐND xã đầu tháng 9 năm 2023. Thường trực Hội đồng nhân dân xã xây dựng Kế hoạch tổ chức phiên họp giải trình với các nội dung cụ thể như sau:

- Nội dung vấn đề thứ nhất: Việc tham mưu thanh toán cho tổ hòa giải của thôn trên địa bàn xã năm 2022, 6 tháng đầu năm 2023.

- Nội dung vấn đề thứ hai: Việc tham mưu triển khai Văn hóa, Thể thao trên địa bàn xã 6 tháng đầu năm 2023. (về văn hóa: công tác quản lý sử dụng trang thông tin điện tử của xã; về thể thao: việc tổ chức vui chơi thể thao cho nhân dân trên địa bàn xã.)

Giải trình tại phiên họp là một hình thức giám sát tốt của Hội đồng nhân dân. Kết quả sau giải trình đánh giá đúng kết quả đạt được, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ thời gian tới.

About